IZBA TURYSTYKI


 RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 DOŁĄCZ DO NASZEJ IZBY TURYSTYCZNEJ!

O IZBIE

Izba Turystyki  Rzeczypospolitej Polskiej została powołana  na Kongresie Założycielskim  w kwietniu 2009 roku a zarejestrowana  przez Sąd w Krakowie  w listopadzie 2009 roku. 


Jesteśmy kontynuatorami  Rady Krajowej Izb Turystyki , która powstała w 1995 roku.Dlaczego powołaliśmy dożycia  ITRP? 


Chcieliśmy mieć jako przedstawiciele Regionalnych Izb Turystyki  swoją reprezentację na szczeblu krajowym , która będzie posiadała legitymację prawną do wszelkich działań w naszym imieniu . 


Do 2009 roku  inne organizacje samorządu gospodarczego działające w turystyce odmawiały nam takiego prawa  a głównym argumentem był brak osobowości prawnej  oraz  że nie jesteśmy organizacją ogólnopolską.

NASZE CELE

Celem Izby Turystyki RP jest: reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków, budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego, udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań członków w rozwoju biznesu turystycznego, inicjowanie i organizowanie działań zapewniających warunki rozwoju gospodarki

turystycznej, promocji turystycznej, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju turystyki w regionach,

organizowanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi,


kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, inicjowanie i organizowanie platformy współdziałania i debat nad problemami gospodarki

turystycznej i jej otoczenia, inicjowanie przedsięwzięć skierowanych na promocję kultury i dziedzictwa narodowego.

CZŁONKOSTWO

Członkami ITRP  są członkowie założyciele z Kongresu , Regionalne Izby Turystyki – które przystąpiły do IT RP na podstawie Uchwał Walnych Zgromadzeń lub Uchwał ich 

Zarządów oraz członkowie bezpośredni ,którzy  nie mają  Regionalnych Izb Turystyki na swoim terenie  lub  Izby nie należą do ITRP. Obecnie do ITRP  należą następujące  Izby Regionalne : DIT,  NIT, ŚIT, WIT oraz  RIT w Lublinie oraz przedstawicielstwa  w Wielkopolsce i Koszalinie.

Każdy członek ITRP otrzymuje Certyfikat Członkowski.

STATUT

 

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym statutem naszej Izby Turystycznej.

W razie wszelkich pytań lub nieścisłości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod kontaktem wskazanym u dołu strony. 

STATUT IZBY TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY UCHWALONE NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 30 MARCA 2012 R.


ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.


§1

 1. Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej zwana dalej "Izbą", jest organizacją samorządu

  gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195) z późniejszymi zmianami.

 2. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka Izby .


  §2

 1. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a jej siedzibą jest miasto Kraków.

 2. Izba może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.


   § 3.

1. Izba posiada osobowość prawną.


§4

 1. Izba może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji wspierających rozwój gospodarczy lub zainteresowanych rozwojem turystyki,

 2. Izba może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz zawierać porozumienia bądź umowy na zasadzie wolnego zrzeszania się.


  §5

 1. Izba używa stempli adresowych oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Izba Turystyki

  RP".

 2. Izba posługuje się zastrzeżonym znakiem firmowym ustalonym przez Radę Krajową.


  §6

 1. Izba opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, uczestniczyć w przedsięwzięciach

  gospodarczych, nabywać udziały, akcje i jednostki uczestnictwa, uczestniczyć w polskich i

  międzynarodowych organizacjach i instytucjach w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ II
PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI


Dochód z działalności Izby służy realizacji jej celów statutowych i nie może być

przeznaczony do podziału między członków.

Izba może prowadzić biuro i zatrudniać pracowników.

Zakres i tryb działania oraz strukturę biura określa regulamin uchwalony przez Radę

Krajową.


§7

 1. Celem Izby Turystyki RP jest:

  1. 1.1.  reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków,

  2. 1.2.  budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego,

  3. 1.3.  udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań członków w rozwoju

   biznesu turystycznego,

  4. 1.4.  inicjowanie i organizowanie działań zapewniających warunki rozwoju gospodarki

   turystycznej, promocji turystycznej, rozwoju i modernizacji infrastruktury

   turystycznej,

  5. 1.5.  tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju turystyki w regionach,

  6. 1.6.  organizowanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami

   turystycznymi,

  7. 1.7.  kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,

  8. 1.8.  inicjowanie i organizowanie platformy współdziałania i debat nad problemami

   gospodarki turystycznej i jej otoczenia.

  9. 1.9.  inicjowanie przedsięwzięć skierowanych na promocję kultury i dziedzictwa

   narodowego.

 2. Do podstawowych zadań Izby należy:

  1. reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów państwa, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i międzynarodowych,

  2. tworzenie lobby przedsiębiorców turystycznych,

  3. działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach

   organizacyjnych w sektorze turystyki oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju

   gospodarki turystycznej w Polsce,

  4. podejmowanie działań mających na celu rozwój sektora turystyki,

  5. organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających

   materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie w

   regionach za pośrednictwem terenowych jednostek organizacyjnych Izby,

  6. delegowanie przedstawicieli Izby do regionalnych organizacji i stowarzyszeń

   turystycznych oraz organizacji samorządu gospodarczego,

  7. współdziałanie z regionalnymi izbami gospodarczymi w zakresie budowy

   regionalnych strategii rozwoju gospodarczego, społecznego i ekonomicznego

   wszystkich branż na danym obszarze regionu,

  8. promowanie członków Izby w kraju i zagranicą,

  9. organizowanie wymiany myśli i poglądów oraz kształtowanie opinii

   przedsiębiorców i środowiska turystycznego,

  10. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania

   gospodarki turystycznej w kraju i zagranicą,

  11. organizowanie współpracy kooperacyjnej i organizacyjno - prawno - finansowej

   przedsiębiorców turystycznych,

  12. organizowanie działań zapewniających podnoszenie poziomu kultury obsługi

   turystów,

  13. rozwój i podnoszenie kształcenia zawodowego oraz współtworzenie programów

   nauczania,

  14. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm

postępowania w stosunkach gospodarczych w działalności gospodarczej.


§8

 1. Izba realizuje swoje zadania przez:

  1. 1.1.  świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarki turystycznej pomocy w

   różnych formach i zakresie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności w sektorze turystyki, zmierzającej do zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych,

  2. 1.2.  udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,

  3. 1.3.  inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie turystyki,

  4. 1.4.  uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby,

  5. 1.5.  organizowanie współpracy szkół wyższych i uczelni, instytutów i innych ośrodków w sferze naukowo-badawczej w zakresie rozwoju turystyki,

  6. 1.6.  wykonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki,

  7. 1.7.  popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinie turystyki,

  8. 1.8.  delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji stanowiących i opiniodawczych,

  9. 1.9.  informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju turystyki,

  10. 1.10.  prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń pomiędzy swoimi członkami,

  11. 1.11.  organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,

  12. 1.12.  podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami,

  13. 1.13.  ustanawianie ekspertów Izby w dziedzinach objętych działaniem na rzecz turystyki,

  14. 1.14.  tworzenie komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych.

 2. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą na

  zasadach ogólnych.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§9

1. Członkowie Izby dzielą się na: a. Zwyczajnych,
b. Honorowych,
c. Stowarzyszonych.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI



§ 10

page4image3685824   1. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w
page4image3686448

zakresie turystyki oraz organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą

page4image3694976

która:

a. zgłosiła akces do Izby Turystyki RP na jej Zgromadzeniu Założycielskim,
lub
b. została przyjęta w poczet członków decyzją Rady Krajowej przy spełnieniu warunku prowadzenia udokumentowanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki przez okres minimum 1 roku i po złożeniu pisemnego wniosku z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Izby .
2. Zasady udzielania rekomendacji określa Rada Krajowa
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Izby z głosem stanowiącym,
b. wybierać i być wybieranym do władz Izby,
c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,
d. używać tytułu „Członek Izby Turystyki RP”,
e. rekomendować kandydatów na członków Izby,
f. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby,
g. używać znaku graficznego Izby, zgodnie z zasadami opracowanymi przez Radę Krajową.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
b. systematyczne wywiązywać się z podjętych zobowiązań, w tym finansowych,
c. podporządkować się uchwałom władz Izby,
d. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Izby,
e. czynnie współpracować z władzami Izby,
f. regularnie opłacać składki członkowskie,
g. udzielać władzom Izby informacji, niezbędnych dla jego działalności,
h. udzielać pomocy w działaniach organizacyjnych i wspierać Izbę w wykonywaniu zadań statutowych.


CZŁONKOWIE HONOROWI


§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub podmiot szczególnie zasłużony dla rozwoju turystyki.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.
3. Członek honorowy ma prawo:

a. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym
b. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby
c. używać tytułu „Członek Honorowy Izby Turystyki RP”,
4. Członek honorowy zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby.


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI


§ 12

1. Organizacje i podmioty niespełniające warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego, mogą uzyskać status członka stowarzyszonego.

2. Decyzję o przyjęciu na członka stowarzyszonego podejmuje Rada Krajowa w oparciu o pisemny

wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo.

3. Członek stowarzyszony ma prawo:

a. uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Izby,

b. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,

c. używać znaku firmowego Izby,

d. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

4. Członek stowarzyszony jest obowiązany:

a. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Izby,

b. regularnie opłacać składki członkowskie.


§ 13

1.Czlonek stowarzyszony może uzyskać status członka zwyczajnego po upływie jednego roku prowadzenia udokumentowanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Krajowa.
2. Nabycie członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w ust. 1 nie wymaga odrębnego wniosku o którym mowa w § 12 ust. 2.

3. Nabycie członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w ust. 1 – 2 następuje z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Krajową.
4. Od nabycia członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie pobiera się wpisowego. Dany członek ma obowiązek opłacać składki z tytułu członkostwa zwyczajnego, poczynając od następnego miesiąca po podjęciu przez radę Krajową uchwały, o której mowa w ust. 1.


§ 14

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek: a. wystąpienia członka z Izby,
b. skreślenia z listy członków Izby,
c. wykluczenia członka z Izby,

d. likwidacji Izby,
e. likwidacji podmiotu gospodarczego, będącego członkiem Izby,
f. zaprzestania prowadzenia działalności turystycznej przez podmiot będący członkiem Izby,
g. nie złożenia wniosku o ponowne nabycie praw i obowiązków członka Izby przed upływem okresu zawieszenia członkostwa w Izbie.
2. W przypadku zmiany formy prawnej działalności, a także zmiany nazwy przedsiębiorcy będącego członkiem zwyczajnym lub stowarzyszonym Izby, Rada Krajowa ma prawo podjąć decyzję o zachowaniu członkostwa w Izbie przez dotychczasowego członka Izby.
3. Wystąpienie członka z Izby następuje po pisemnym powiadomieniu Rady Krajowej przez danego członka.
4. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku zalegania w opłacaniu składek członkowskich za 12 miesięczny okres płatności.
5. Członek Izby może być wykluczony jeżeli działa wbrew istotnym interesom Izby lub jej członków, nie wykonuje zobowiązań, narusza postanowienia Statutu bądź władz Izby.
6. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Rada Krajowa, powiadamiając pisemnie zainteresowanego oraz pozostałych członków Izby.
7. Od uchwały Rady Krajowej w sprawie skreślenia bądź wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Krajowej w terminie 30 dni

page5image3689360

ROZDZIAŁ IV WŁADZE IZBY

 1. Władzami Izby są:

  1. Walne Zgromadzenie,

  2. Rada Krajowa,

  3. Zarząd,

  4. Komisja Rewizyjna,

  5. Sąd Branżowy .

 2. Kadencja władz Izby trwa 3 lata.

§ 15

od daty otrzymania uchwały.
8. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, prawa i obowiązki członka Izby którego decyzja o skreśleniu lub wykluczeniu dotyczy, są zawieszone – członek Izby nabywa je ponownie po podjęciu uchwały o uchyleniu decyzji Rady Krajowej o skreśleniu
lub wykluczeniu.


§ 14a

1.W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członka Izby, na jego pisemny wniosek może nastąpić zawieszenie członkostwa w Izbie na okres wskazany we wniosku, jednak nie dłużej niż na jeden rok. Uchwałę o zawieszeniu członkostwa i jego okresie podejmuje Rada Krajowa.
2.Czlonkostwo w Izbie zostaje zawieszone z dniem wskazanym w Uchwale Rady Krajowej o której mowa w ust. 1.
3.W razie zawieszenia członkostwa ustają wszelkie prawa i obowiązki danego członka Izby. 4.Ponowne nabycie praw i obowiązków następuje na pisemny wniosek danego członka Izby.
5.W razie braku wniosku, o którym mowa w ust. 4 członkostwo w Izbie ustaje.


WALNE ZGROMADZENIE


§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

a. uchwalanie kierunków i programów działania,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwołanie członków Rady Krajowej, Sądu Branżowego i Komisji Rewizyjnej, w

głosowaniu tajnym, według przyjętego przez Walne Zgromadzenie regulaminu wyborów,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu

Branżowego,

e. udzielanie lub nieudzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Radzie Krajowej lub

poszczególnym jej członkom,

f. zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz sprawozdania finansowego Izby za dany okres

sprawozdawczy ,

g. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad zwolnienia członków z

tych opłat,

h. nadawanie godności członka honorowego,

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał pozostałych władz Izby,


§ 17.
1.Walne Zgromadzenie Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku w terminach umożliwiających zatwierdzenie budżetu i sprawozdania finansowego Izby.
3. Uchwały o miejscu, terminie oraz porządku obrad podejmuje Rada Krajowa i pisemnie powiadamia o tym członków Izby najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Krajową z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Izby.

5.Wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby musi być złożony na piśmie wraz z proponowanym porządkiem obrad.


§ 18

1.W Walnym Zgromadzeniu udział biorą członkowie Izby.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział osoby zaproszone przez Radę Krajową.

2.Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2. 3.Każdemu członkowi zwyczajnemu będącemu podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie turystyki przysługuje jeden głos.

4.Każdemu członkowi zwyczajnemu będącemu organizacją zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą przysługuje ilość głosów równa liczbie jej członków zwyczajnych. Do celów obliczenia liczby głosów nie bierze się pod uwagę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki, które są jednocześnie członkami Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 19
1. Walne Zgromadzenie Izby jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim więcej niż połowa

zwyczajnych członków Izby. 2.


j. podejmowanie uchwał w istotnych sprawach majątkowych,

k. podjęcie uchwały o likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku,

l. zatwierdzanie regulaminów Rady Krajowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Branżowego.

3.Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Krajową do podjęcia uchwały w sprawach

określonych w ust.2, pkt. g.

page7image1685808

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Krajową w ciągu 30 dni od

page7image1685600

daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, przy czym nie może ono podejmować decyzji

page7image1701824

w sprawach, które nie zostały objęte porządkiem obrad.

page7image1695376

§ 18a

page7image1693504

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w drodze głosowania na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

5.Liczbę członków zwyczajnych organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla potrzeb obliczeń z ust. 4 ustala się na pierwszy dzień przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

W przypadku nie zrealizowania porządku obrad rozpoczętego Walnego Zgromadzenia, w

szczególności z powodu braku quorum, o którym mowa w ust. 1, może być wyznaczone

Walne Zgromadzenie w drugim terminie, jednakże nie wcześniej niż za 30 minut po terminie pierwszym i nie później niż za 14 dni. Takie Walne Zgromadzenie jest

prawomocne bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Izby, o ile w

zawiadomieniu, o którym mowa w § 17 ust. 3 przewidziano drugi termin Walnego

Zgromadzenia.


§ 20

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków władz Izby.
2. Głosowanie może być tajne po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie wniosku o uchylenie jawności głosowania.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenie podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto daną uchwałę. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.


RADA KRAJOWA


§ 21

1.Rada Krajowa jest wybierana przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych i jest organem kierującym działalnością Izby między Walnymi Zgromadzeniami.

2. Do kompetencji Rady Krajowej w szczególności należy:

a. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

b. przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Izby,

c. zaciąganie zobowiązań w imieniu Izby w ramach zatwierdzonego budżetu,

d. reprezentowanie Izby na zewnątrz,

e. organizacja działalności gospodarczej Izby,

f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

g. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Izby,

h. określanie zasad rekomendacji dla przystępujących członków Izby,

i. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidacji terenowych jednostek

organizacyjnych Izby,

j. ustalanie zasad korzystania z firmowego znaku graficznego Izby,

k. powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych,

l. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, o których mowa w § 45 ust. 3.

m. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby.


§ 22

1.Rada Krajowa liczy od 10 - 21 osób. Ilość wybieranych członków Rady Krajowej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Rada Krajowa Izby składa się z:
a. Przewodniczącego - Prezesa Izby

b. od 2 do 3 wiceprzewodniczących – Wiceprezesów Izby
c. Sekretarza Generalnego Izby
d. Skarbnika Izby
e. Prezesa lub Wiceprezesa każdej organizacji zrzeszające podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącej członkiem Izby,

f. innych członków zwyczajnych Izby.
3. Przewodniczącego Rady Krajowej – Prezesa Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. Prezes lub Wiceprezes organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące działalność gospodarczą wchodzący w skład rady Krajowej wskazywany jest uchwałą Zarządu swojej organizacji.

§ 23

1.Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący lub pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku, zawiadamiając pisemnie członków Rady Krajowej o terminie, miejscu i porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem.

2. W posiedzeniach Rady Krajowej mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Branżowego oraz zaproszeni goście.
3. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.


ZARZĄD


§ 24

1. Zarząd wykonuje kompetencje Rady Krajowej między jej posiedzeniami z wyłączeniem jej uprawnień zawartych w § 21 ust. 2, lit. f – l.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a. przewodniczący Rady Krajowej jako Prezes Izby

b. 2-3 wiceprzewodniczących Rady Krajowej jako Wiceprezesi Izby
c. Sekretarz Generalny Izby,
d. Skarbnik Izby.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Izby lub pod jego nieobecność jeden z Wiceprezesów Izby stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące , informując członków Zarządu o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. 4.Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pomocą środków komunikowania się na odległość. Musi być wówczas zapewniona jednoczesna komunikacja wszystkich uczestniczących w nim członków. Posiedzenia zorganizowane w wyżej wymieniony sposób muszą być rejestrowane na nośnikach zapisu, na podstawie których sporządzony zostanie pisemny protokół wraz z podjętymi uchwałami.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród członków zwyczajnych Izby przez Walne Zgromadzenie i jest organem kontrolnym Izby.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a. przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Izby przynajmniej raz w roku,

b. ocena działalności statutowej i finansowej Izby i występowanie z wnioskami do Rady Krajowej, c. żądanie od Rady Krajowej Izby wyjaśnień, określanie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości,
d. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Radzie Krajowej lub poszczególnym jej członkom.

page9image3690608

Rada Krajowa konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez

page9image3690816

przewodniczącego – Prezesa Izby, powołując ze swego składu 2-3 wiceprzewodniczących -

page9image3689984

wiceprezesów Izby ,Skarbnika Izby oraz Sekretarza Generalnego Izby.


§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Ilość członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, pod kierunkiem i na wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia , które dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, a razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.


SĄD BRANŻOWY

§ 27

1. Sąd Branżowy jest wybierany przez Walne Zgromadzenie ,spośród członków zwyczajnych Izby. 2.Do kompetencji Sądu Branżowego w szczególności należy:
a. prowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach, w których stroną jest członek Izby.
b. wydawanie orzeczeń i opinii oraz występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach zleconych przez władze Izby oraz sprawach, o rozstrzygnięcie których zwrócą się członkowie 
Izby.


§ 28

1. Sąd Branżowy składa się z 3 – 5 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Ilość członków Sądu Branżowego ustala Walne Zgromadzenie.
2. Sąd Branżowy konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu pod kierunkiem i na wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Sądu Branżowego.
3. Posiedzenia Sądu Branżowego zwołuje Przewodniczący, a razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia Sądu Branżowego winny odbywać się co najmniej raz do roku.


WŁADZE IZBY - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Branżowego nie mogą być członkami innych władz Izby .

§ 30

1.Szczegółowy zakres i tryb działania Rady Krajowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Branżowego określają uchwalone przez te władze regulaminy organizacyjne, które zatwierdza Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Członkostwo we władzach Izby ustaje w przypadku:
a. śmierci członka władz Izby,
b. rezygnacji członka władz Izby,
c. odwołania członka władz Izby przez Walne Zgromadzenie.

page10image5769248page10image5769456page10image5769664

d. ustania członkostwa w Izbie podmiotu, który był reprezentowany przez danego członka władz

page10image5769872

Izby, z przyczyn określonych w § 14 ust.1 lit. a - c.

page10image5770080

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust.1 lit .a – c,

page11image5771120

Władzom Izby wymienionym w § 15 ust. 1 lit. b - e przysługuje prawo kooptacji nowych członków

page11image5771536

w ilości nie większej niż 1/3 liczby członków danych Władz pochodzących z wyborów na

page11image5771328

Walnym Zgromadzeniu.

§ 32

1. W przypadku:

a. cofnięcia pełnomocnictwa przez instytucję delegującą,

b. ustania członkostwa w Izie podmiotu gospodarczego, którego dany członek

Władz reprezentował, z przyczyn określonych w § 14 ust.1 lit. a-c,

Członek Władz Izby może pełnić daną funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2. Na wniosek władzy Izby, której dana osoba była członkiem, Walne Zgromadzenie Izby może

wyrazić zgodę w głosowaniu tajnym na pełnienie funkcji do końca kadencji przez członka władz

Izby, wybranego przed zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust.1.

3. Członek Władz, któremu Walne Zebranie Izby wyraziło zgodę o której mowa

w ust.2, posiada prawa przysługujące reprezentantowi członka zwyczajnego Izby do końca

kadencji danej władzy Izby.

4. Nie wyrażenie zgody, o której mowa w ust.2 jest równoznaczne z odwołaniem członka Władz

Izby .


§ 33

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH IZBY TURYSTYKI RP


§ 34

 1. Rada Krajowa Izby może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne Izby - zwane Oddziałami Regionalnymi. Oddziały Regionalne posiadają osobowość prawną.

 2. Oddział Regionalny posiada dodatek w nazwie, wskazujący region kraju, w którym dana jednostka funkcjonuje.

  § 35

 1. Oddział Regionalny jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców i innych organizacji działających w zakresie turystyki w danym regionie kraju.

 2. Członkostwo w Oddziale Regionalnym jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka.


  § 36

1. Do podstawowych zadań Oddziału Regionalnego należy: a. reprezentowanie interesów swoich członków,

1.W przypadku utraty zaufania do członka Władz Izby, w szczególności jego nierzetelności w

pełnieniu funkcji w Izbie, bądź działania niezgodnego z prawem – dany członek władz może

zostać zawieszony w pełnieniu swojej funkcji uchwałą władzy, której jest członkiem, do czasu

najbliższego Walnego Zgromadzenia, które zadecyduje o dalszym członkostwie we władzach.

2. Decyzja o zawieszeniu, o której mowa w ust. 1 winna być poprzedzona opinią Komisji

Rewizyjnej i Sądu Branżowego.

 1. podejmowanie działań mających na celu rozwój turystyki w regionie,

 2. organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających

  materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym.


  § 37

 1. Oddział Regionalny posiada własny statut i władze wybierane przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji, która trwa 3 lata.

 2. Władzami Oddziału Regionalnego jest:

  1. Walne Zgromadzenie Oddziału,

  2. Zarząd Oddziału,

  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 3. Kompetencje poszczególnych władz Oddziału Regionalnego określa statut.


  § 38

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Oddziału Regionalnego.

 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału Regionalnego należy:

  a. uchwalanie kierunków i programów działania,
  b. uchwalanie zmian statutu Oddziału Regionalnego,
  c. wybór członków władz Oddziału Regionalnego i ich odwoływanie w głosowaniu

  tajnym,
  d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału Regionalnego,
  e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, f. zatwierdzanie rocznego budżetu Oddziału Regionalnego i bilansu finansowej

  działalności w danym okresie sprawozdawczym,
  g. podejmowanie decyzji w istotnych sprawach majątkowych,
  h. podjęcie uchwały o rozdysponowaniu majątku Oddziału Regionalnego w razie jej

  likwidacji.

  § 39

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego w szczególności należy:
  a. reprezentowanie Oddziału Regionalnego na zewnątrz,
  b. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału Regionalnego,
  c. przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności,
  d. zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego budżetu i sporządzanie rozliczeń

  finansowych,
  e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Regionalnego,
  f. przyjmowanie nowych członków, skreślanie i wykluczanie członków z Oddziału

  Regionalnego,
  g. powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych,
  h. wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych władz,
  i. organizacja działalności gospodarczej, kontrola jej efektywności,
  j. rozpatrywanie sporów między członkami Oddziału Regionalnego powstałych na tle ich

  działalności.

 2. Zarząd Oddziału Regionalnego składa się z 5 - 9 osób, w tym prezesa, 1 - 2 wiceprezesów,

  sekretarza i skarbnika.

 3. Prezesa wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału Regionalnego według zasad określonych w przyjętym przez Walne Zgromadzenie regulaminie wyborów.

  4. Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród siebie na pierwszym

posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek prezesa.


§ 40

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału Regionalnego.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.


  § 41

1. Postanowienia §§ 29- 33 Statutu stosuje się odpowiednio.


§ 42

1. Majątek Oddziału Regionalnego powstaje z:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn,

 3. spadków,

 4. zapisów,

 5. własnej działalności gospodarczej,

 6. dochodów z majątku Oddziału Regionalnego,

 7. dotacji z budżetu,

 8. innych źródeł.

2. Do Regionalnego w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest łączne działanie prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu Oddziału Regionalnego.


§ 43

 1. Zmiana statutu Oddziału Regionalnego podejmowana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Oddziału Regionalnego, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności nie mniej niż połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. W razie braku środków własnych, koszty likwidacji pokrywane są w częściach równych przez wszystkich członków zwyczajnych Oddziału Regionalnego.

składania oświadczeń i dokonywania czynności prawnych w imieniu Oddziału


ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE

§ 44

 1. Zapisów,

 2. Własnej działalności gospodarczej,

 3. Dochodów z majątku Izby ,

 4. Dotacji z budżetu Państwa i Samorządów,

 5. Innych źródeł.

1. Majątek Izby Turystyki RP powstaje z:

 1. Składek członkowskich,

 2. Darowizn,

 3. Spadków,

§ 45

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby wymagane

jest zgodne pisemne współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa Izby z jednym z członków Zarządu.

2. Zarząd lub Prezes Izby mogą w zakresie swoich kompetencji powoływać i odwoływać

pełnomocników działających w imieniu Izby. Pełnomocnictwo musi być udzielne na piśmie pod

rygorem nieważności, chyba że przepisy prawa wymagają innej formy szczególnej

3. Do ważności pism i dokumentów nierodzących skutków finansowych wymagany jest podpis

Prezesa lub Wiceprezesa Izby, względnie osoby upoważnionej przez Radę Krajową.


ROZDZIAŁ VII PRZEPISY KOŃCOWE

§ 46

1. Zmiana Statutu i likwidacja Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności nie mniej niż połowy członków Izby uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Izby lub likwidacji Oddziału Regionalnego, Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Oddziału Regionalnego podejmują uchwałę o rozdysponowaniu majątku Izby lub Oddziału Regionalnego.

page14image3671472

3. W razie braku środków własnych Izby, koszty likwidacji pokrywane są w częściach równych

przez wszystkich jej członków zwyczajnych. 

RADA KRAJOWA ITRP

MAREK CIECHANOWSKI – PREZES ITRP- DIT -marek@euro90-travel.pl

ANDRZEJ ŻUKOWSKI- WICEPREZES – WIT-a.zukowski@potris.pl

ANDRZEJ SZYMAŃSKI – WICEPREZES – WIT –camp123@wp.pl

KRYSTYNA PAPIERNIK – SEKRETARZ- ŚIT -k2papiernik@op.pl

KRZYSZTOF MROWIEC- SKARBNIK -biuro@prezydenttravel.pl

ALEKSANDER GIERTLER –CZŁONEK – NIT -agiertler@mnet.pl

DANUTA SLAŻYK- NAWROCKA – CZŁONEK – DIT- danuta@eco-tour.pl

LUCJAN BUKRYJ – CZŁONEK – RIT LIbulayj@almaturonline.pl

BOGDAN BOROŃSKI – CZŁONEK - lesna.polana@wp.pl

ANDRZEJ DANEK – CZŁONEK -NIT

MAŁGORZATA IGNATOWICZ – CZŁONEK -turysta@turysta.koszalin.pl 

 

KOMISJA REWIZYJNA ITRP:

TOMASZ KAPKOWSKI – CZŁONEK -ŚIT -juvenia2000@o2.pl

LUCYNA SIEJA –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- NIT -lucyna-sieja@wp.pl

ZYGMUNT JÓZWIAK  – CZŁONEK   zygmunt@aqatur.pl

 

SĄD BRANŻOWY ITRP:

ZBIGNIEW STANISZEWSKI – PRZEWODNICZĄCY- DIT  biuro@wycieczki.walbrzych.pl

ELŻBIETA WROŃSKA – CZŁONEK – WIT -elentour@isko.net.pl

BARBARA DĄBROWSKA –CZŁONEK – DIT eurobus@euro-bus.wroc.pl

 

ITRP ZARZAD

MAREK CIECHANOWSKI – PREZES- DIT -marek@euro90-travel.pl

ANDRZEJ ŻUKOWSKI- WICEPREZES – WIT-a.zukowski@potris.pl

ANDRZEJ SZYMAŃSKI – WICEPREZES – WIT –camp123@wp.pl

KRYSTYNA PAPIERNIK – SEKRETARZ- ŚIT -k2papiernik@op.pl

KRZYSZTOF MROWIEC- SKARBNIK -biuro@prezydenttravel.pl

 

KOMISJE PROBLEMOWE ITRP


Komisja Pilotów Wycieczek Zagranicznych i Rezydentów ITRP :
Bronisław Syposz – Przewodniczący  Komisji –DIT
Marian Zapa- Wiceprzewodniczący Komisji- ŚIT
Elzbieta Wrońska – Sekretarz Komisji  – WIT  
Edward Bieleńko – członek – DIT     
Adam Karpiński –  członek- DIT
Mariusz Borkowski  - członek- NIT
 
Komisja Transportu ITRP:
Jadwiga Wieczorek – Przewodnicząca Komisja – ŚIT
Bernard Cieślawski – Wiceprzewodniczący –DIT
Krzysztof Balawejder  – Prezes Zarządu POLBUS – PKS Wrocław- Wiceprzewodniczący –DIT
CZŁONKOWIE :
Konrad Karmelita – Dyr. Zarządzający PKS Jelenia Góra- DIT
Krzysztof Dyla  – Prezes Zarządu BUS Marco-Polo Wratislavia Sp. z o.o. –DIT
Wojciech Chadży – KRY-CHA BUS  Jelenia Góra- DIT
Wojciech Birut- INTERTRANS PKS Głogów- DIT
Tadeusz Rzemyk -Rzemyk Travel – ŚIT
Marta Brzezińska – EMKA Trans- WIT
Andrzej Bartoszek-AGAT KRAŚNIK-  RIT Lublin
Janusz Szymański –  Prezes Zarządu Oskar Poznań- WIT Poznań
 
KOMISJA TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ I HOTELI:
Wojciech Kudera- Przewodniczący Komisji –DIT
Przedstawiciel Firmy LEO- właściciel Zamku Kliczków i Hotelu Tumski- DIT
Grzegorz Rojek - Przedstawiciel COHM- właściciel hoteli PIAST, Europejski, Polonia ,Lotus  we Wrocławiu- DIT
Przedstawiciel hotelu Malinowy Dwór  oraz Cottonina- DIT
PUH Orion Krzysztof Suchecki -  Michał Suchecki - właściciela hoteli Orion Sosnowiec i Cumulus w Będzinie – ŚIT 
Aneta Salus-Dyrektor Pałac Wojanów-DIT

IZBA TURYSTYKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ul. Świdnicka 39, 1p. lok.1
Wrocław 50-029

Zadzwoń  71 34 10 370
biuro@itrp.pl